คุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมสมาชิกแม่บ้านฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๓. เวลา ๑๑๓๐ คุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมสมาชิกแม่บ้านฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยได้มอบเงินค่าอุปกรณ์การศึกษา หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลล้างมือ เครื่องอุปโภคบริโภค และหม้อต้มอเนกประสงค์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งได้พูดคุยถึงพัฒนาการ ความฝันด้านอาชีพ และความเป็นอยู่ทั่วไปการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกในการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการให้กับกำลังพล การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พัน.ขกท. ได้จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบ เดินทางไปเยี่ยมและพบปะครอบครัวพลทหาร รัตนกร ศรีสอน ซึ่งมีฐานะยากจน พร้อมอบน้ำดื่ม ไข่ไก่ เครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านพัก ใน ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เมื่อ 25 มิ.ย.63 พัน.ขกท. ได้จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบ เดินทางไปเยี่ยมและพบปะครอบครัวพลทหาร รัตนกร ศรีสอน ซึ่งมีฐานะยากจน พร้อมอบน้ำดื่ม ไข่ไก่ เครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านพัก ใน ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมพลทหาร รัตนกร มีบิดา-มารดาที่แยกทางกัน อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยาย คุณตามีอาชีพรับจ้าง ฐานะทางบ้านยากจน นอกจากนี้ พัน.ขกท. เตรียมให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างห้องสุขา ให้กับครอบครัวพลทหาร รัตนกร ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

พลตรีวิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร กรุณามอบหมายให้ พันเอกอุทัย เจริญชัย เป็นผู้แทน เข้ารับมอบรถเข็นวีลแชร์ จากบริษัทออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด จำนวน ๓ คัน เพื่อนำมามอบใหบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพลชั้นผู้น้อยของหน่วย

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๓. เวลา ๑๔๐๐ พลตรีวิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร กรุณามอบหมายให้ พันเอกอุทัย เจริญชัย เป็นผู้แทน เข้ารับมอบรถเข็นวีลแชร์ จากบริษัทออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด จำนวน ๓ คัน ณ บริษัทออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด เลขที่ ๘๘ หมู่ที่๗ แขวงธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อนำมามอบใหบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพลชั้นผู้น้อยของหน่วย โดยมีคุณโสภา บันดาลธนวงศ์ กรรมการบริษัทฯ กรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบโดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้มอบรถเข็นวีลแชร์ให้หน่วยข่าวกรองทางทหาร ผ่านสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน ๒ คัน และผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมด้วยคุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร ได้ส่งมอบรถเข็นวีลแขร์สองคันดังกล่าวให้กับบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพลของหน่วยไปแล้วเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๓ (การส่งมอบล่าช้าเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19)สำหรับรถเข็นวีลแขร์ที่ได้รับล่าสุด หน่วยจะรีบดำเนินการส่งต่อให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป อันเป็นการสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกในการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย

พลตรีวิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และคุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมสมาชิกแม่บ้านฯ ได้กรุณามอบทุนยังชีพจำนวน ๗,๐๐๐ บาทและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลของหน่วย

๒๔ มิ.ย. ๖๓. เวลา ๑๖๓๐พลตรีวิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และคุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมสมาชิกแม่บ้านฯ ได้กรุณามอบทุนยังชีพจำนวน ๗,๐๐๐ บาทและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลของหน่วย ณ ห้องอำนวยสงครามเวลา ๑๗๒๐ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร และสมาชิกแม่บ้านฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่เปิดจำหน่ายไส้อั่ว ณ ตลาดสดบริเวณแฟลตสวัสดิการกองทัพบก(เกียกกาย) โดยการทำไส้อั่วได้รับทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพเสริมตามมาตรา๓๕(๗) ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร, เงินของขวัญ อุดหนุนสินค้าที่จำหน่าย รวมทั้งสนับสนุนร้านค้าข้างเคียงซึ่งขายโดยครอบครัวกำลังพลเช่นกัน

ขกท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ศูนย์การค้า MBK

เมื่อ 22 ต.ค.63 เวลา 0930 ขกท. ได้จัดกำลังพล 23 นาย เข้าร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และส่วนราชการอื่นๆ จัดกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาด ณ หน้าศูนย์การค้า MBK Center Bangkok เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

A
ผบ.
ผบ.