พลตรีวิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และคุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมสมาชิกแม่บ้านฯ ได้กรุณามอบทุนยังชีพจำนวน ๗,๐๐๐ บาทและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลของหน่วย

AEK Amic

๒๔ มิ.ย. ๖๓. เวลา ๑๖๓๐พลตรีวิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และคุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมสมาชิกแม่บ้านฯ ได้กรุณามอบทุนยังชีพจำนวน ๗,๐๐๐ บาทและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลของหน่วย ณ ห้องอำนวยสงคราม
เวลา ๑๗๒๐ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร และสมาชิกแม่บ้านฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่เปิดจำหน่ายไส้อั่ว ณ ตลาดสดบริเวณแฟลตสวัสดิการกองทัพบก(เกียกกาย) โดยการทำไส้อั่วได้รับทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพเสริมตามมาตรา๓๕(๗) ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร, เงินของขวัญ อุดหนุนสินค้าที่จำหน่าย รวมทั้งสนับสนุนร้านค้าข้างเคียงซึ่งขายโดยครอบครัวกำลังพลเช่นกัน