ประวัติความเป็นมา

admin

ความเป็นมา


หน่วยข่าวกรองทางทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการข่าวสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธี ทั้งในภารกิจป้องกันประเทศ และภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีหน่วยรองหลักประกอบด้วย หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาค และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน ๕ หน่วย และหน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองพล อีกจำนวน ๘ หน่วย ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๔๕ ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ได้ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ ในนาม “ กองบริการข่าวกรอง ” โดยเป็นหน่วยในอัตราของ กรมข่าวทหารบก ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๑๒๐๐ มีอัตรากำลังพล ๕๓ อัตรา ต่อมาภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้แผ่ขยาย เข้าสู่ประเทศไทยและทวีความรุนแรงขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้ความต้องการข่าวกรองของหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธีมีเพิ่มขึ้น กองทัพบกจึงได้เสนอแปรสภาพ กองบริการข่าวกรอง เป็น “ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ” จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก โดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ซึ่งในระยะต่อมาหน่วยข่าวกรองทางทหาร มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยอีก ๒ ครั้ง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ และปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางทหารมีผู้บังคับบัญชามาแล้วทั้งสิ้น ๑๗ ท่าน ปัจจุบันมี

พลตรี วิมล คำอิ่ม

เป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร

 


      ภารกิจ

  • ดำเนินการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธี